Важно направление в дейността ни е съхраняването на добрите методически практики от миналото и развиването на съвременния образователен процес по български език като чужд в съответствие с актуалните идеи в чуждоезиковото обучение. Дейностите на АПБЕЧ в това направление са насочени към:

  • Подкрепа за млади преподаватели по български език като чужд – изготвяне на обучителни материали, организиране на семинари, уъркшопове и др.;
  • Създаване и издаване на методически пособия, книги, сборници и др.;
  • Методическа подкрепа за водене на обучение по български език като чужд – изготвяне на учебни материали, тестове, учебно-помощна литература и др.