Статут

Сдружението Асоциация на преподавателите по български език като чужд /АПБЕЧ/, наричано по-нататък Асоциацията, е юридическо лице, отделено от членовете си, осъществяващо дейността си съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решенията на Общото събрание.

                       Определяне на дейността

 Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура и духовното обогатяване на съвременното общество.

                       Основни цели на Асоциацията

Цели на Асоциацията са:

1.  Да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд при формиране на основни познавателни умения и утвърждаване на хуманитарни ценности.

2. Да съдейства за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за издигане на професионалния статут на преподавателя по български език като чужд, съответстващ на ролята му за формиране на основна комуникативна компетентност, свързана с обществената реализация на личността.

3. Да подпомага самостоятелната квалификация на преподавателя чрез различни форми.

4. Да подпомага държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд.

5. Да участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.

6. Да съдейства за културното развитие и гражданското образование на младите хора, изучаващи българския език като чужд.

7.  Да популяризира българския език и достиженията на българската култура.

                       Средства за постигане на целите на Асоциацията

Средствата, с които Асоциацията ще постига целите си, са:

1. Разработване на и участие в образователни проекти, самостоятелно и в съвместни проекти с други организации от страната и чужбина.

2. Сътрудничество с национални и с международни организации със сходни интереси, включително и с българските културни институти в чужбина;

3. Организиране на методически семинари, курсове, школи и дискусии по актуални проблеми на образованието по български език като чужд.

4. Разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

5. Разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни институции.

6.  Издателска и рекламна дейност.

7. Други дейности, разрешени от закона, които способстват за постигане на целите на Асоциацията.