Членуването в Асоциацията е доброволно.

Членове на Асоциацията могат да бъдат всички физически и юридически лица, които споделят целите на организацията, средствата за тяхното постигане и които изпълняват нейния устав.

 

Условия за приемане в Асоциацията

Физически лица – да отговарят на поне ЕДНО от двете условия:

– професионален опит като преподавател по български език като чужд – минимум 2 години;

– диплома за завършено висше образование по филологическа, педагогическа или друга специалност, свързана с целите на Асоциацията.

Юридически лица – да отговарят на условието:

– да споделят целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане.

Възникване на членство

Членовете на Асоциацията се приемат с решение на Управителния съвет, въз основа на подадена писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Отказът на УС подлежи на обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Права и задължения на членовете

Всеки член на Асоциацията може:

– да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание;

– да бъде избиран в нейните органи на управление;

– да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление;

– да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

– да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността ѝ.

– да бъде вписан в електронен регистър на членовете.

Всеки член на Асоциацията е длъжен:

– да плаща членски внос, съответно за физическо или юридическо лице, в срок и размер, определяни ежегодно с решение на Общото събрание.

– да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на нейните цели;

– да работи за увеличаване на престижа и имуществото на Асоциацията и издигане на нейния обществен авторитет.

 

Прекратяване на членство

Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:

– едностранно волеизявление до Асоциацията – подаване на писмена молба до Управителния съвет;

– смърт или поставяне под пълно запрещение;

– изключване при наличието на действия, правещи несъвместимо по-нататъшното членство – уронване престижа на Асоциацията, действия, противоречащи на Устава и/или на решения на Общото събрание и на Управителния съвет;

– с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;

– при установяване неплащане на членски внос за 6 /шест/ месеца или при виновно неизпълнение на възложената задача – по доклад на касиера или друг член на Управителния съвет.