Обучение по български език като чужд

Членовете на  АПБЕЧ са високо квалифицирани преподаватели от университети, езикови школи и др., с богат опит в преподаването на Български език като чужд. Основавайки се на този опит, АПБЕЧ предлага обучение по български език като чужд – индивидуално или в група; със или без използване на контактен език.

За повече подробности – info@bglanguageteachers.org

Методическа подкрепа

Важно направление в дейността ни е съхраняването на добрите методически практики от миналото и развиването на съвременния образователен процес по български език като чужд в съответствие с актуалните идеи в чуждоезиковото обучение. Дейностите на АПБЕЧ в това направление са насочени към:

– Подкрепа за млади преподаватели по български език като чужд – изготвяне на обучителни материали, организиране на семинари, уъркшопове и др.;

– Създаване и издаване на методически пособия, книги, сборници и др.;

– Методическа подкрепа за водене на обучение по български език като чужд – изготвяне на учебни материали, тестове, учебно-помощна литература и др.

Създаване на общност

АПБЕЧ работи за:

– Обединяване на преподавателите по български език като чужд в страната и в чужбина около целите на АПБЕЧ и ценностите, изповядвани от нея;

– Сътрудничество с национални и с международни организации със сходни интереси;

– Организиране на конференции, семинари, дискусии за споделяне на опит;

– Разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

Участие в образователни проекти, свързани с развитието на съвременното обучение по български език като чужд и др. – самостоятелно и в сътрудничество с други организации от страната и чужбина