Commitee / Board

Galina Kurtevachairperson

Vladislav Damyanovdeputy chairperson

Bonka Vassilevasecretary

Radost Sabeva

Petya Nestorova

Svetla Georgieva

Nadya Terzieva